Kapalit at Kahulugan

Hindi ba nakakatakot na ang sandali ay saglit at ang saglit ay madali? Sa bawat yapak ng mga paa, sa bawat kumpas ng mga kamay, ilang segundo at minuto ang nawawala. Lahat ay lilipas at lilipas din.

Hindi ba nakababahala na sa bawat bagay na ipinunyagi ay mayroong kahulugang napapalitan? Sa lahat ng pagi-ipon na nagagasta, sa mga sakripisyong nababalewala.

Hindi ba nakalulungkot na gaya ng kalikasan, emosyon at kalakasan, ang lahat ay mawawala, manunuyo, masisira at mamamatay? Maging simpleng alaala pa-saan pa’t sa limot din tutungo. Sa bawat pagkatuyo ng dahon ay siya ring pagkalagas ng puno. Sa bawat pagkamatay ng tao ay siya ring kawalan ng kaibigan o kamag-anak. Sa bawat pagpatak ng luha ay siya ring pagbuhos ng kalungkutan at kagalakan.

Maganda ang buhay. Masaya ang oras. Nakapangingilabot ang panganib. Nakatatakot ang kamatayan.

Lahat ay magkakaakibat at lahat ay mawawala.
Lahat ay kukupas.
Lahat ay mamamatay.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s